در حال نمایش 21 نتیجه

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 35*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5035 بسته 250عددی

319,000 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 30*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5030 بسته 300عددی

357,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 27*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5027 بسته 350عددی

385,000 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 24*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5024 بسته 350عددی

368,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 21*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5021 بسته 500عددی

473,000 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 18*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5018 بسته 500عددی

456,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 16*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5016 بسته 550عددی

467,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 14*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5014 بسته 550عددی

462,000 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 12*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5012 بسته 650عددی

484,000 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 10*5 میلی متر پرچ ساز کد614-5010 بسته 750عددی

522,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 25*4 میلی متر پرچ ساز کد614-4025 بسته 550عددی

363,000 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 21*4 میلی متر پرچ ساز کد614-4021 بسته 550عددی

324,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 18*4 میلی متر پرچ ساز کد614-4018 بسته 650عددی

363,000 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 15*4 میلی متر پرچ ساز کد614-4015 بسته 750عددی

379,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 12*4 میلی متر پرچ ساز کد614-4012 بسته 1000عددی

418,000 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 10*4 میلی متر پرچ ساز کد614-4010 بسته 1000عددی

412,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 8*4 میلی متر پرچ ساز کد614-4008 بسته 1200عددی

467,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 15*3 میلی متر پرچ ساز کد614-3015 بسته 1300عددی

434,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 10*3 میلی متر پرچ ساز کد614-3010 بسته 1500عددی

401,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 8*3 میلی متر پرچ ساز کد614-3008 بسته 1500عددی

401,500 تومان
افزودن به سبد خرید

میخ پرچ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ(پرچ کور) سرعدسی 6*3 میلی متر پرچ ساز کد614-3006 بسته 1500عددی

396,000 تومان
افزودن به سبد خرید